algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Granny Brocante 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles verband houdende met inkoop en verkoop, inclusief doch niet beperkt tot prijsopgaven, verkopen en leveringen van producten van Granny Brocante.

Granny Brocante behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.grannybrocante.nl

Door het sluiten van een overeenkomst met Granny Brocante verklaart de koper op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet tussen de koper en Granny Brocante wordt overeengekomen en vastgelegd.

1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een koopovereenkomst aangaat, overweegt aan te gaan of aan is gegaan met Granny Brocante.
Aanbod: de omschrijving van de producten, zoals gedaan door Granny Brocante via haar website of daarvan afgeleide media.
Producten: de door Granny Brocante aangeboden meubelen en andere artikelen.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Granny Brocante en de koper.

2. IDENTITEIT GRANNY BROCANTE 
Correspondentieadres: Granny Brocante, Koperhoek 74B, 3162 LA  Rhoon.
Telefoonnummer +31 6 40371963
E-mail: info@grannybrocante.nl
KvK nr. 60578831
BTW nr.  NL133144719B01

3. LEVERING
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Granny Brocante bestellingen tenminste binnen 2 dagen dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Over het algemeen worden bestellingen binnen 3 dagen afgehandeld. Dit betekent dat de producten klaar staan voor ophalen of verzending.
3.3 Aan de leveringsplicht van Granny Brocante zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Granny Brocante producten een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. PRIJZEN
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

5. WORKSHOPS
5.1 De workshop gaat door bij een minimale deelname van 8 personen.
5.2 Omdat er van te voren kosten worden gemaakt om de workshop voor te bereiden, gelden de volgende regelingen bij afmelding:
Bij afmelding van meer dan 3 dagen voor aanvang van de workshop, wordt 100% van het workshop bedrag gerestitueerd.
Bij afmelding binnen 72 uur voor het starten van de workshop, of het niet verschijnen op de workshop zelf, kan er geen deelnamegeld gerestitueerd worden.
5.3 Mocht de workshop door Granny Brocante worden geannuleerd, door welke reden dan ook, dan worden de kosten die in rekening zijn gebracht 100% aan de deelnemer teruggestort.

6. GEGEVENSBEHEER
6.1 Indien de koper een bestelling plaatst bij Granny Brocante, dan worden deze gegevens opgenomen in het klantenbestand van Granny Brocante. Granny Brocante houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
6.2 Granny Brocante respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7. GARANTIE
7.1 Granny Brocante garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Er zit geen fabrieksgarantie op de producten.
7.2 De koper wordt geacht bekend te zijn met gebruikelijke herstellingen en slijtage die voor kunnen komen bij voorwerpen van gevorderde leeftijd. Granny Brocante kan hierop niet worden aangesproken.
7.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper deze gebreken onmiddellijk te melden aan Granny Brocante. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 werkdagen na levering aan Granny Brocante schriftelijk te worden gemeld.
7.4 Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.5 Indien klachten van de koper door Granny Brocante gegrond worden bevonden, zal Granny Brocante naar haar keuze of de geleverde zaken retour nemen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Granny Brocante en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Granny Brocante) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Granny Brocante gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Granny Brocante voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) zolang de koper jegens Granny Brocante in gebreke is;
B) de koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Granny Brocante en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

8. OVEREENKOMST
8.1 Een overeenkomst tussen Granny Brocante en de koper komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Granny Brocante op haalbaarheid is beoordeeld en de koper een bevestiging heeft ontvangen.
8.2 Granny Brocante behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Granny Brocante gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Granny Brocante besteedt veel tijd aan de fotografie en er kunnen altijd meerdere foto’s van een product worden toegestuurd.

10. OVERMACHT
10.1 Granny Brocante is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Granny Brocante behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Granny Brocante gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Granny Brocante bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Granny Brocante is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

12. BETALING
12.1 Nadat de koper een bestelling heeft gedaan ontvangt de koper een bevestiging met betaalinstructies. In het geval de koper het meubelstuk komt ophalen, bestaat de keuze om contant af te rekenen of middels banktransactie te betalen. In geval van bezorging dient te koper vooraf per banktransactie te betalen. Als het totaalbedrag van de order is bijgeschreven op de bankrekening, wordt de bestelling in behandeling genomen en wordt er tot levering/bezorging overgegaan. Wordt een bestelling verstuurd via PostNL, dan krijgt koper daarvan bericht. Faktuur wordt met de artikelen meegestuurd.
12.2 Betaalopdrachten voor de bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.

13. VERVOERSKOSTEN
13.1. Granny Brocante maakt gebruik van de diensten van PostNL. Maximale afmeting en gewicht incl. verpakking via PostNL is 175x78x58 cm. en 30 kg.
13.2 Voor een artikel dat niet voldoet aan de criteria van PostNL kan Granny Brocante de bezorging verzorgen. Om de kosten hiervoor beperkt te houden, levert Granny Brocante tot de begane grond, ervan uitgaande dat er op het bezorgadres iemand aanwezig is die een handje kan helpen om de artikelen uit te laden. Na ontvangst van de bestelling worde de bezorgkosten vooraf met de koper afgestemd. Indien de koper zelf het product komt ophalen, dan dient dat binnen 7 dagen te gebeuren.

14. OPGEGEVEN SALDI
De juistheid van alle door of in opdracht van Granny Brocante opgegeven saldi staat vast, tenzij de koper heeft laten weten dat er iets niet klopt.
14.1 Toepasselijk recht/bevoegde rechter.
14.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.3 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Granny Brocante en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden in beginsel getracht middels mediation op te lossen.
14.4 Na een niet succesvol mediation traject is het beide partijen toegestaan dit aanhangig te maken aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Rotterdam, tenzij Granny Brocante er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. KLACHTEN
Bij Granny Brocante ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 7 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Klachten probeert Granny Brocante zo goed als mogelijk met de koper op te lossen.

16. EIGENDOM
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Granny Brocante gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van Granny Brocante en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden.

1 maart 2015